Oferta

 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest jednym z wymaganych załączników Wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (obok kopii mapy ewidencyjnej, wypisu i wyrysu z MPZP lub informacji o jego braku, wypisu z rejestru gruntów, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej). Dokument obejmuje charakterystykę analizowanego projektu fotowoltaicznego ze szczegółowym opisem planowanej technologii na tle uwarunkowań lokalizacyjnych. Celem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest umożliwienie organom administracji publicznej dokonania oceny potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia procedury na podstawie KIP wydawana jest decyzja środowiskowa. Gdy jednak zachodzi potrzeba oceny oddziaływania na środowisko KIP stanowi podstawę do określenia zakresu Raportu o oddziaływaniu elektrowni słonecznej na środowisko.

  Dokument sporządzany jest zgodnie z Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. — Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

  Wybrane referencje dla tego produktu

  Poznaj wszystkie referencje

  Zapytaj o szczegóły
 • Fotowoltaika 
Newsletter