Oferta

  • Raport o oddziaływaniu farmy fotowoltaicznej na środowisko

    Raport oddziaływania na środowisko dla elektrowni solarnych jest opracowaniem określającym potencjalne oddziaływania planowanej instalacji na wszystkie komponenty środowiska. Analizie podlegają wszystkie etapy inwestycji rozpatrywane w kontekście alternatywnych wariantów realizacyjnych. Raport zawiera zestawienie wniosków płynących z wszystkich przeprowadzonych analiz (przestrzennych/urbanistycznych, krajobrazowych, itp.) oraz badań (ornitologicznych, botanicznych i innych ewentualnie niezbędnych do wykonania dla konkretnego projektu). Raport o oddziaływaniu farmy fotowoltaicznej na środowisko sporządzany jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    Dokument sporządzany jest zgodnie z Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

    Zapytaj o szczegóły
  • Fotowoltaika 
Newsletter