W dniu 24 grudnia 2015 r w życie weszły przepisy wydłużające „ważność” również starszych decyzji środowiskowych. Związane jest to z kolejną nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej w skrócie „ustawą ooś”. Pozwolą one na wykorzystanie również starszych decyzji, a wiec wydanych przed wejściem w życie przepisów wydłużających okres „ważności”, co zapewne jest pozytywną wiadomością dla wielu inwestorów.

Liczne zmiany ustawy ooś w 2015 roku

Przepisy ustawy ooś regulujące „ważność” decyzji środowiskowej, czyli okres w jakim decyzja ta może stanowić podstawę do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę, warunki zabudowy czy decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu kończącego się roku wielokrotnie ulegały modyfikacji.

Artykuły 72 ust 3 i 4 ustawy ooś, regulujący powyższe zagadnienie, zmieniony zostały aż trzykrotnie, następującymi ustawami :

  • ustawą z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1211), data wejście w życie ustawy to 4 września 2015 r.;
  • ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ( U. z 2015 r. poz. 1265), która weszła w życie w dniu 15 września 2015 r. ;
  • ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), zwaną dalej w skrócie „ustawą zmieniającą”, której przepisy dotyczące ważności decyzji środowiskowych wejdą w życie dnia 24 grudnia b.r., pozostałe zaś zmiany tej obszernej nowelizacji wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Dwie pierwsze zmiany dotyczące „ważności” decyzji środowiskowych odnosiły się co do zasady jedynie do decyzji wydanych po dniu ich wejściu w życie (za wyjątkiem przedsięwzięć wskazanych w tych specustawach). Decyzje wydane wcześniej nadal „ważne” były jedynie 4 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu do lat 6.

Zmiany a starsze decyzje

Z dniem 24 grudnia 2015 r. wydłużeniu ulega okres „ważności” również starszych decyzji.

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej z dnia 9 października 2015 r. do terminu, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, a wiec przed dniem 24 grudnia 2015 r., może być załączona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś takich jak decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś stosuje się przepisy art. 72 ust. 3 i 4 ustawy ooś w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

W praktyce oznacza to, że również starsze decyzje środowiskowe, a wiec wydane w czasie w którym okres ich „ważności” wynosił 4 lub 6 lat, od dnia 24 grudnia będą mogły zostać dołączone do wniosku o wydanie kolejnych decyzji przez okres lat 6 – ciu.

Możliwe będzie również wydłużenie tego okresu do lat 10 -ciu, na warunkach wskazanych w art., 72. ust 4 ustawy ooś tj. w przypadku uzyskania stanowiska organu który wydał decyzję o etapowym przebiegu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji.

Źródło: SRS Legal

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera