Tag

ornitologia

Michał Wołowik
Młodszy specjalista ds. ornitologii
2015/10/27

Drony w służbie ochrony przyrody

W ostatnim czasie popularność i dostępność dronów wzrosła na całym świecie, także w Europie i w Polsce. W rozsądnej cenie dostępne są urządzenia, które mogą latać dłużej niż kilka minut. Jednocześnie są zdolne do transportowania i zdalnego sterowania kamerą wysokiej rozdzielczości. Dzięki tym cechom drony stały się narzędziem używanym w badaniach i ochronie przyrody. (więcej…)

Anna Olszewska
Młodszy specjalista ds. ochrony przyrody
2014/12/01

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę

Napowietrzne linie elektroenergetyczne należą do utrwalonych, antropogenicznych elementów współczesnego krajobrazu. Na całym świecie użytkuje się ponad 65 milionów kilometrów linii średniego i wysokiego napięcia, a ich zagęszczenie zależy od stopnia zurbanizowania danego regionu. Choć często niezauważana przez ludzi, obecność linii elektroenergetycznych nie pozostaje bez wpływu na środowisko przyrodnicze. Dotyczy to szczególnie ptaków, jako organizmów korzystających z przestrzeni powietrznej. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2014/09/30

„Co ma orlik do wiatraka”… czyli jakie mogą być konsekwencje gniazdowania strefowych gatunków ptaków w pobliżu inwestycji wiatrowej

Obok nietoperzy ptaki są tą grupą zwierząt, która najbardziej narażona jest na kolizje z turbinami wiatrowymi. Zagrożenia, jakie generowane są przez turbiny wiatrowe dzieli się na bezpośrednie (kolizje z turbinami) i pośrednie (utrata i przekształcanie siedlisk, zmiany trasy wędrówek dobowych i sezonowych). Rozmieszczenie turbin wiatrowych może znacząco wpływać na wzorzec przemieszczania się ptaków w obrębie i w otoczeniu farmy wiatrowej. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2014/06/27

Znaczące i nieznaczące oddziaływanie inwestycji wiatrowych na ptaki i nietoperze.

Wytyczne przyrodnicze mówią o rocznych badaniach, które mają potwierdzić lub wykluczyć znaczące oddziaływanie farmy lub turbiny wiatrowej na ptaki i nietoperze. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/08/02

Przyjazne przyrodzie farmy fotowoltaiczne

Wymogi nakazujące pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymuszają aktywny udział w rozbudowie tego sektora. Jednocześnie dostępne innowacyjne technologie pozwalają na jego prężny rozwój. Obecnie na świecie obok elektrowni wiatrowych obserwuje się również wzrost udziału farm fotowoltaicznych. W Polsce zainteresowanie inwestorów energetyką słoneczną jest stosunkowo nowym zjawiskiem, niemniej jednak perspektywy rozwoju tej branży są spore i prognozuje się, że ten sposób pozyskiwania energii będzie w przyszłości odgrywał coraz większą rolę. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/04/09

Efekt odstraszający farm wiatrowych

Efekt odstraszający oraz efekt utraty siedliska obok bezpośredniej śmiertelności powodowanej przez kolizje z pracującymi turbinami to jedno z kluczowych oddziaływań farm wiatrowych na ptaki. Zjawiska te mogą w istotny sposób wpływać na populacje ptaków w trwały sposób prowadząc do utraty najlepszych lęgowisk lub miejsc odpoczynku. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2012/12/08

System DT Bird – wykorzystanie

W dniu 14 listopada br. w Gdańsku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące systemu DT Bird- narzędzia służącego do monitoringu i redukcji śmiertelności ptaków na farmach wiatrowych. Podstawowe zasady działania i doświadczenia z dotychczasowego użytkowania systemu, zaprezentowane zostały przez jednego z twórców. W spotkaniu licznie uczestniczyli przyrodnicy zajmujący się monitoringiem ptaków i zagadnieniem oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę oraz garstka inwestorów zainteresowanych nowymi rozwiązaniami mającymi wspomagać prace monitoringowe oraz minimalizowanie ryzyka kolizji. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2011/03/28
Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2011/03/28

Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby niniejszego tekstu zostały one sklasyfikowane jako zagadnienia w skali makro i uznane za oczywiste. Każdy inwestor planujący budowę farmy wiatrowej powinien mieć świadomość, że lokalizacja musi charakteryzować się odpowiednimi warunkami wiatrowymi. Zapewniony musi być także odbiór energii z planowanego obiektu. Niniejszy tekst koncentruje się na kwestiach lokalizacyjnych w skali mikro. Przedstawione zostaną w nim bariery oraz ograniczenia, tak szeroko ostatnio dyskutowane wśród uczestników rynku oraz opisywane na portalach społecznościowych i w różnego rodzajuserwisach (zarówno tych pro, jak i anty wiatrowych). (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.