Tag

decyzja środowiskowa

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/10/22

Ocena oddziaływania (OOŚ) morskiej farmy wiatrowej (MFW)

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich w wariancie konserwatywnym w zależności od przyjętych założeń technologicznych oraz lokalizacyjnych szacuje się na ok. 6-8GW w horyzoncie 2035r., a najbardziej optymistyczne scenariusze mówią nawet o 10GW możliwych do realizacji w przedziale 2025-2030, co prezentuje pan Minister Piotr Naimski. Obecnie dwa projekty wiatrowe o łącznej mocy 1,2GW posiadają decyzje środowiskowe, a kolejne dwa (1,4GW) mają szanse na realizację tego kamienia milowego w przyszłym roku. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/04/08

Więcej gazu

Marzec był dla nas wyjątkowy. To kontynuacja szeregu spotkań, ciekawych rozmów, inspiracji, Dzień Dostawcy GAZ-SYSTEM, spotkania robocze na Rembelszczyźnie, pierwsze kontrakty, przygotowania do warsztatów. Dużo gazu. Coraz więcej gazu w "miksie energetycznym" Ambiens. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/07/27

Decyzja środowiskowa linii WN

Ambiens wspiera zrównoważony rozwój obsługując sektor wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W lipcu rozpoczęliśmy prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej dla kolejnej liniowej inwestycji elektroenergetycznej. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/06/05

Procedura OOŚ – czas i terminy

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) to jeden z istotniejszych elementów procesu inwestycyjnego poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) i dalej pozwolenia na budowę (PnB). Czas jej startu i termin realizacji mogą być kluczowe dla zarządzania projektem. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2016/05/18

Dobra decyzja środowiskowa

Podczas ostatnich rozmów z naszymi nowymi Kontrahentami pojawił się wątek dobrych decyzji środowiskowych. Właśnie, co to są tak naprawdę dobre decyzje środowiskowe (DŚ), z których jesteśmy znani i co dają naszym Partnerom. (więcej…)

Agata Pawełczyk
Specjalista ds. ochrony środowiska
2016/02/22

Biogazownie rolnicze – proces uzyskania Decyzji Środowiskowej

Proces inwestycyjny budowy biogazowni jest wieloetapowy. Jednym z etapów realizacji inwestycji mającym duży wpływ na powodzenie planowanego przedsięwzięcia jest podjęcie przez inwestora działań zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. Decyzja Środowiskowa. Jest ona jedną z ważniejszych decyzji wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego. (więcej…)

Anna Siwkowska
Radca Prawny SRS Legal, współpracująca z Ambiens
2016/01/18

Ważność decyzji środowiskowej

W dniu 24 grudnia 2015 r w życie weszły przepisy wydłużające „ważność” również starszych decyzji środowiskowych. Związane jest to z kolejną nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej w skrócie „ustawą ooś”. Pozwolą one na wykorzystanie również starszych decyzji, a wiec wydanych przed wejściem w życie przepisów wydłużających okres „ważności”, co zapewne jest pozytywną wiadomością dla wielu inwestorów. (więcej…)

Andrzej Różycki
Starszy specjalista ds. ornitologii
2015/11/30

Gdzie szukać oszczędności przy realizacji monitoringów porealizacyjnych?

Ostatnimi czasy do naszej firmy wpływa znaczna liczba zapytań ofertowych dotyczących obsługi monitoringów porealizacyjnych. Rozmowy z Inwestorami sprowokowały mnie do poruszenia w  ramach poniższego wpisu kwestii ewentualnych zmian kształtu monitoringu porealizacyjnego zawartego w decyzji środowiskowej (DŚ). Okazuje się bowiem, że znaczna część Kontrahentów nie jest świadoma takiej możliwości, traktując z pewną nieufnością propozycje z naszej strony dotyczące optymalizacji tych badań. Należy w tym miejscu jasno powiedzieć, że choć zapisy zawarte w DŚ są ostateczne to można w drodze rozmowy szukać porozumienia z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) odnośnie doprecyzowania metodyki oraz obszaru badań. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2014/11/03

Termin ważności monitoringów i inwentaryzacji przyrodniczych

Przechodząc przez kolejne etapy procedury ooś i uzyskiwania decyzji środowiskowej dla farm wiatrowych coraz częściej spotykamy się z głosami urzędników odpowiedzialnych za opiniowanie raportów ooś i raportów przyrodniczych, wskazującymi na nieaktualność danych zbieranych w ramach monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego. (więcej…)

Konferencja „Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne”

Dnia 21 października 2014 we Wrocławiu odbędzie się konferencja ENERGETYKA WIATROWA A ŚRODOWISKO NATURALNE, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Odbędzie się ona w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dobry wiatr dla regionów” dofinansowanej przez NFOŚiGW. Anna Siwkowska – Radca Prawny Ambiens – będzie mieć prezentację podczas tego spotkania na temat procesu wydawania decyzji środowiskowych w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej. (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.