Ambiens wspiera zrównoważony rozwój obsługując sektor wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W lipcu rozpoczęliśmy prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej dla kolejnej liniowej inwestycji elektroenergetycznej.

Planowana napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 110 kV zlokalizowana będzie w woj. wielkopolskim, na terenie dwóch gmin. Nowoprojektowany odcinek ok. 15 km zwiększy zdolności przesyłowe i bezpieczeństwo sieci dystrybucyjnej OSD Enea Operator Sp. z o.o.

Pierwszy etap naszych prac obejmował wstępną ocenę (Screening) oraz opracowanie metodologii inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczego. W trakcie konsultacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu podczas spotkania z Generalnym Wykonawcą omówiliśmy proponowaną koncepcję oraz trasę przebiegu linii.

W oparciu o precyzyjnie zaprojektowany harmonogram rozpoczęliśmy prace terenowe obejmujące optymalną inwentaryzację terenu objętego inwestycją. Główna część kilkudziesięciu, trwających pełny rok (wszystkie okresy fenologiczne) kontroli monitoringowych obejmie ornitologię, botanikę oraz herpetologię. Badany teren pokrywa się z wariantem inwestorskim oraz alternatywnymi, rozpatrywanymi opcjonalnie na tym etapie projektu.

Przeprowadzone prace po roku dadzą pełny obraz składu gatunkowego fauny i flory terenu przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej WN oraz ocenę jej oddziaływania na środowisko. Na bazie wykonanych analiz oraz badań sporządzona zostanie Karta Informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagany) będące podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera