Proces inwestycyjny budowy biogazowni jest wieloetapowy. Jednym z etapów realizacji inwestycji mającym duży wpływ na powodzenie planowanego przedsięwzięcia jest podjęcie przez inwestora działań zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. Decyzja Środowiskowa. Jest ona jedną z ważniejszych decyzji wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego.

Klasyfikacja prawna biogazowni do procedury OOŚ

Biogazownie rolnicze o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 0,5 MW zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz.1397 z późn. zm.) zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że inwestor może zostać zobligowany przez Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania Decyzji Środowiskowej do sporządzenia Raportu o Oddziaływaniu Biogazowi na Środowisko, tzw. Raportu OOŚ.

Potrzeba przeprowadzenia procedury OOŚ

Pierwszym krokiem zmierzającym do uzyskania Decyzji Środowiskowej dla biogazowni jest złożenie przez inwestora wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej wraz z opracowaną wcześniej Kartą Informacją Przedsięwzięcia (KIP). KIP umożliwia właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub rezygnacji przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko – procedury OOŚ, a tym samym konieczności, bądź braku sporządzenia Raportu OOŚ.

Organ właściwy do wydania Decyzji Środowiskowej po otrzymaniu od inwestora wniosku wraz z KIP zwraca się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ dla planowanej przez inwestora biogazowni. Organ po zasięgnięciu opinii wydawanych na podstawie informacji zawartych w dostarczonej przez inwestora KIP wydaje postanowienie w sprawie.

W drodze postanowienia Organ właściwy do wydania Decyzji Środowiskowej może:

  • stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ dla planowanej biogazowni, wydać Decyzję Środowiskową, a następnie podać ją do publicznej wiadomości,

lub

  • stwierdzić obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ dla planowanej biogazowni i określić zakres Raportu OOŚ.

Raport OOŚ i Decyzja Środowiskowa

Organ wydający postanowienie o konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ dla planowanej przez inwestora biogazowni może wskazać, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania dokumentu. Należy wspomnieć, że zakres Raportu OOŚ szczegółowo określa art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo złożenie Raportu OOŚ nie gwarantuje uzyskania Decyzji Środowiskowej. Organ właściwy do wydania Decyzji Środowiskowej dla planowanej biogazowni po złożeniu przez inwestora Raportu OOŚ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i opinię do PPIS oraz podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli ma być prowadzona. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Organ wydaje Decyzję Środowiskową lub też postanawia o odmowie jej wydania.

Dobrze przygotowana dokumentacja środowiskowa

Na koniec należy zaznaczyć, że nie istnieją żadne wymogi, co do kompetencji, jakie powinny posiadać osoby sporządzające KIP oraz Raport OOŚ. Oznacza to, że w zasadzie każdy może je przygotować. Nie ulega jednak wątpliwości, że najlepiej powierzyć wykonanie wspomnianej dokumentacji firmom specjalizującym się w opracowywaniu tego rodzaju dokumentacji. Mają one bowiem niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w przygotowaniu tej niezwykle ważnej dokumentacji środowiskowej mającej znaczący wpływ na powodzenie planowanej inwestycji. Złożenie przez inwestora dokumentacji o niskiej jakości lub z brakami formalnymi może skutkować: wezwaniem inwestora do uzupełnień (wiążącym się przedłużeniem trwania procedury OOŚ), określeniem obszernego zakresu Raportu OOŚ, wydaniem Decyzji Środowiskowej z zapisami niekorzystnymi dla inwestora lub odmową wydania Decyzji Środowiskowej. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wysokiej jakości może w niektórych przypadkach umożliwić uzyskanie Decyzji Środowiskowej bez konieczności sporządzenia Raportu OOŚ, zaś dobrze opracowany Raport OOŚ może pozwolić na uzyskanie Decyzji Środowiskowej bez niekorzystnych dla inwestora zapisów.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera